منج

 

 

صلح

تو می غری از دهانه توپ

وحشت می آفرینی با کروز

می غریوی از گلوی تفنگ

 و می نازی: به تکنیک و ابزار

به پیکار و کشتار

و عربده می کشی : جنگ - نفت -اسلحه

و من زمزمه می کنم با عشق

عدالت آرزو می کنم پر شور

و ترانه می خوانم با شوق

                               و می بالم :

          به الماس احساس و ایمان انسان

          به پیمان مردانه تا پای جان 

و آواز سر می دهم همیشه : صلح - فرهنگ - آزادی

...

صلح! صلح -

چه دیر تو را در میابند آدمیان

پس از نبردهای بسیار

بعد از معاهدات بیهوده

                                                                       از کتاب جام پدارم - جرعه ۳۳۰


دوشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1385 | نظرات شما (6)