منج

 

 

طبل بزرگ

اینک زمان دیگری ست

در رویای زنان دودی غلیظ می پراکنند

در خواب کودکان راکت می ترکانند

و مردان مثل همیشه

برای تداوم حماقت هاشان ابزار هایی کار آمدند

بر طبل جنگ می کویند مدام که گنجی گرانبهاست

و مثل همیشه طبل بزرگ زیر دست راست هاست

و چپهای بیچاره

پای م یکوبند بر خوشه های خشم خویش

و مومنان مشغول با ریش و پشم خویش

و سرمایه داری پلید جهانی

فاشیست ها را به برتری فرقه ـ قوم ـ و قدرت شان

بشارت می دهد

تا جنگ امپریالیستی دیگری را بیاغازند

و انسان را لگد مال کنند

تا هزاران نفر را به اسم طالبان

در کانتینر های در بسته

به عمق دره ها پرتاب کنند

تا هزاران نفر را

 به اسم بعثی ها     در گونی های سربسته

به دجله بیاندازند.

و اینک زمان دیگری است

تا بباوراندمان که انسان احمق مخلوقات است

و حلوای دموکراسی پیچیده در لوای آزادی

در دست افراطیان ریاکار مذهبی

ویرانی و مرگ ـ پریشانی  و درد

هدیه ی انسان خواهد کرد

و صلح و دوستی

               عدالت و برابری

                               عشق و آزادی

                        در خواب کبوتران خانه خواهد ساخت

                        و انسان به سوی نیستی خواهد تاخت

                                                                                                           ۲/۶/۸۵


دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1385 | نظرات شما (0)